آندهاي صنعت الکترووینینگ

آندهاي صنعت الکترووینینگ

الکترووینینگ روشی گسترده در کاربردهاي نوین بازیابی فلزات، معدن، پالایش و تصفیه پساب است.

بطور کلی یک واحد (سل) الکترووینینگ مرسوم شامل محفظه، رکتیفایر و پمپ می شود بطوری که آند و کاتد در محفظه قرار گرفته اند. الکترولیت بوسیله پمپ وارد محفظه می شود. جریان الکتریکی از طریق رکتیفایر طوری به کاتد و آند اعمال می شود تا با اختلاف پتانسیل ایجاد شده جریانی از کاتیون ها به سمت کاتد ایجاد شود. به این ترتیب با گذشت زمان یون هاي با ظرفیت مثبت بر کاتد می نشینند. لازم به ذکر است افزایش ضخامت لایه نشسته شده روي کاتد، غلظت فلز در الکترولیت کاهش یافته و فرایند را کند می کند؛ در نتیجه به محض کاهش نرخ نشست به نرخی که برای الکترونشست صرفه اقتصادی نداشته باشد، کاتد حاوی فلز خالص از سیستم خارج می شود.

زنود با شناخت دقیق همه پدیده هاي حاکم در این فرآیندها، براي الکترووینینگ هریک از فلزات با توجه به تفاوت هاي فرآیندی، اقدام به توسعه پوشش هاي MMO اختصاصی نموده است تا محصولی با طول عمر بالا، راندمان مناسب و قیمتی رقابتی ارائه گردد.

آندهاي صنعت الکترووینینگ
آندهاي صنعت الکترووینینگ

کاربردها:

  • الکترووینینگ روی
  • الکترووینینگ کبالت
  • الکترووینینگ مس
  • الکترووینینگ نیکل
  • الکترووینینگ سرب

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  • اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست