Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

با توجه به تجربه زنود یکی از عوامل اصلی تخریب زودهنگام تجهیزات در صنایع، بهره برداری ناصحیح از آنهاست. در حوزه الکتروشیمی به دلیل اینکه بهره برداران با مفاهیم اصلی آشنایی بسیار کمتری دارند، عدم بهره برداری درست آسیب های زیادی به تجهیزات وارد می کند. به همین دلیل، زنود تصمیم گرفته به صورت رایگان کارگاه های آموزشی یک یا چند روزه را در سایت کارفرما برگزار کند تا بهره برداران را با این تجهیزات حساس آشنا کرده و از وارد شدن خسارت های سنگین به تجهیز جلوگیری کند.​


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2